Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
 

Onder het schoolbestuur Nuwelijn vallen zes basisscholen. Daarom heeft het bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in het leven geroepen.

Doelstelling
Het bestuur legt aan de GMR in principe alle besluiten en plannen voor die van belang zijn voor alle zes de basisscholen. De medezeggenschap volgt hier het niveau van besluitvorming. Wat gezamenlijk moet, komt in de GMR. Wat afzonderlijk kan, komt in de MR.

Reglement
Het bestuur en de GMR werken volgens een reglement, waarin is afgesproken welke besluiten ter advies en welke ter instemming aan de GMR moeten worden voorgelegd. Daartoe hebben de afzonderlijke MR-en een aantal bevoegdheden overgedragen aan de GMR.

Samenstelling
Elke medezeggenschapsraad van een school onder het schoolbestuur stuurt een afvaardiging naar de GMR. Er hebben evenveel ouders als personeelsleden zitting in de GMR.

Vanuit de OMR is dit: Mieke van Mierlo
Vanuit het PMR is dit: Kim van de Velden

Bijeenkomsten en verslagen
De bijeenkomsten van de GMR zijn alleen toegankelijk voor de leden van de afzonderlijke MR-en.

De secretaris van de GMR maakt een verslag van de bijeenkomsten. De verslagen zijn openbaar. De voorzitter van het college van bestuur vertegenwoordigt de stichting Nuwelijn. Jaarlijks is er een gezamenlijke bijeenkomst van bestuur en GMR.