Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Informatie

 

Reglement
De medezeggenschapsraad werkt volgens een met het bestuur overeengekomen reglement. Daarin zijn de verkiezing van de leden, de werkwijze van de raad en de bevoegdheden vastgelegd. In het reglement staat voor welke besluiten het schoolbestuur aan de raad tijdig advies moet vragen en voor welke besluiten aan de raad instemming moet worden gevraagd. De raad kan overigens ook zelf aan het bestuur voorstellen doen of onge- vraagd advies uitbrengen. Het reglement bepaalt verder, dat de raad tijdig moet worden geïnformeerd en noemt de termijnen, waarbinnen een antwoord op vragen gegeven moet worden.

Overleg
De raad vergadert vaak over voorgenomen besluiten, die door het bestuur of de directie zijn voorgesteld. Bij het overleg is meestal een van de directieleden aanwezig om toelichting te geven.

Informatie.
De raad ontvangt veel post over allerlei ontwikkelingen in het basisonderwijs.
Het verzamelen van informatie is voor de raad van groot belang, omdat de
regels in het onderwijs steeds in beweging zijn. De raad heeft dan ook een
aantal abonnementen op tijdschriften omtrent wet- en regelgeving in het onderwijs.