Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

De samenstelling

 

De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden.

Deze pariteit, evenveel ouders als personeelsleden, wordt door de wet voor-
geschreven.
Uit en door de ouders worden vier leden gekozen, terwijl ook de personeels-
leden vier leden in de raad afvaardigen.
De zittingsperiode is vastgesteld op drie jaar. De leden zijn overigens weer direct herkiesbaar.

De samenstelling en de taakverdeling van de medezeggenschapsraad per 1 september 2016. Klik hier.