Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

De samenstelling

 

De Samenstelling

De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. Deze pariteit, evenveel ouders als personeelsleden, wordt door de wet voorgeschreven. Uit en door de ouders worden vier leden gekozen, terwijl ook de personeelsleden vier leden in de raad afvaardigen. De zittingsperiode is vastgesteld op drie jaar. De leden zijn overigens weer direct herkiesbaar. De directeur is adviseur van de MR.

De samenstelling en de taakverdeling van de medezeggenschapsraad per 1 september 2019.


secretaris: Mieke Prenger (leerkracht)

voorzitter: Marie José 

GMR: Miranda Trip (leerkracht)

penningmeester: Sandra

vice voorzitter: Daniëlle Kloosterziel (leerkracht)

wel en wee: Daniëlle Gerrits (leerkracht)