Telefonisch bereikbaar op 0161 - 45 1541
of stuur een e-mail naar directie@debolstergilze.nl

Informatie

 

Informatie
Op basisschool De Bolster is een medezeggenschapsraad van 8 leden actief. De raad is te vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven.

Doelstelling
De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven instelling, die de inspraak van ouders en personeelsleden op school regelt en garandeert. De raad is bevoegd om over alle zaken op school te spreken.

Reglement
De medezeggenschapsraad werkt volgens een met het bestuur overeengekomen reglement. Daarin zijn de verkiezing van de leden, de werkwijze van de raad en de bevoegdheden vastgelegd. In het reglement staat voor welke besluiten het schoolbestuur aan de raad tijdig advies moet vragen en voor welke besluiten aan de raad instemming moet worden gevraagd. De raad kan overigens ook zelf aan het bestuur voorstellen doen of ongevraagd advies uitbrengen. Het reglement bepaalt verder dat de raad tijdig moet worden geïnformeerd en noemt de termijnen, waarbinnen een antwoord op vragen gegeven moet worden. In de wet op de medezeggenschap is exact geregeld wie wanneer bevoegd is.

Overleg
De raad vergadert vaak over voorgenomen besluiten, die door het bestuur of de directie zijn voorgesteld. Hierbij is zo nodig een van de directieleden aanwezig om toelichting te geven.

Informatie
De raad ontvangt veel post over allerlei ontwikkelingen in het basisonderwijs. Het verzamelen van informatie is voor de raad van groot belang, omdat de regels in het onderwijs steeds in beweging zijn. Wet- en regelgeving in het onderwijs worden door de raad nauwlettend gevolgd i.s.m. GMR en de Stichting Nuwelijn.

Wet medezeggenschap op scholen, artikel 7, lid 1
De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.